Polityka prywatności

Polityka prywatności

 1. Definicje stosowane w dokumencie
  • Administrator Danych Osobowych – Administratorem danych osobowych jest IKOL System sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Globusowej 5; wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod numerem KRS 0000806676 (zwany dalej Administratorem).
  • Dane osobowe – za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Daną osobową jest każda informacja, na podstawie której można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować tożsamość osoby fizycznej.
  • Powierzenie danych osobowych – przekazanie danych osobowych innemu podmiotowi w określonym celu i zakresie w ramach realizacji umowy.
  • Pliki cookie – niewielkie elementy tekstu wykorzystywane do zapisywania informacji w przeglądarkach internetowych. Pliki cookie wykorzystuje się w komputerach, telefonach i innych urządzeniach, aby zapisywać i otrzymywać dane identyfikacyjne oraz inne informacje.
  • Przetwarzanie danych – wykonywanie jakichkolwiek operacji na danych osobowych, takich jak: zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i ich usuwanie, niezależnie od formy w jakiej wykonywane są te czynności.
  • RODO - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Użytkownik – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 2. Informacje ogólne
  1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z RODO, oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. (Dz. U. Nr 144, poz 1204 ze zm.)
  2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: inspektorochronydanych@lojack.pl lub pisemnie (Inspektor Ochrony Danych IKOL System sp. z o.o., ul. Globusowa 5, 02-436 Warszawa). Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Cel przetwarzania danych, podstawa prawna ich przetwarzania oraz okres przetwarzania
  1. Administrator przetwarza dane osobowe w celu:

   a. zawarcia i wykonania umowy - dane przechowywane przez cały okres trwania umowy oraz przez cały czas istnienia aktywnego konta użytkownika w zależności od tego co będzie trwało dłużej. (podstawa prawna; art. 6 ust. 1b RODO)
   b. wykonania obowiązków prawnych takich jak: wystawianie i przechowywanie dokumentów księgowych - dane przetwarzane są przez czas wykonywania obowiązków (podstawa prawna ; art. 6 ust. 1c RODO) oraz czas, w którym przepisy podatkowe nakazują przechowywać te dane.
   c. marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług – dane przechowywane przez cały okres trwania umowy oraz przez cały czas istnienia aktywnego konta użytkownika w zależności będzie trwało dłużej (podstawa prawna: nasz prawnie uzasadniony interes art. 6 ust. 1f RODO

  2. W przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych, treść zgody będzie dokładnie określona przez Administratora.
  3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, ich niepodanie uniemożliwia zawarcie umowy.
  4. Administrator nie przetwarza danych, które wiązałoby się z wysokim ryzykiem naruszenia praw lub wolności Użytkowników.
  5. Obecnie Administrator nie przekazuje danych poza europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy Administrator zdecyduje się przekazać dane poza EOG wyłączenie w zakresie, w jakim zezwala na to prawo.
 4. Kategorie przetwarzania danych
  1. Administrator przetwarza jedynie dane osobowe zwykłe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, PESEL.
  2. Administrator zbiera informacje o użytkownikach w chwili:
   1. wejścia na strony lojack.pl
   2. wypełnienia formularza kontaktowego
   3. zawarcia umowy
  3. Dane osobowe, które przekazuje Użytkownik Abonentowi są przetwarzana wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia przedmiotowej umowy.
 5. Prawa Użytkownika
  1. Każdy Użytkownik ma prawo do:
   1. dostępu do swoich danych
   2. poprawiania i sprostowania danych
   3. ograniczenia przetwarzania danych (stosowanie do złożonego wniosku)
   4. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy prawa.
   5. usunięcia danych (w przypadku bezpodstawnego ich przetwarzania)
   6. wycofania zgody na przetwarzanie danych, z tym że wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  2. Użytkownik może skorzystać z praw wymienionych w pkt 1 a, b, c, e, f poprzez kontakt z Inspektorem Danych Osobowych Administratora.
 6. Kategorie odbiorców
  1. Administrator danych na podstawie umowy (podstawa prawna; art. 28 RODO) może powierzać przetwarzanie danych osobowych innym podmiotom w celu prawidłowego wykonania przez te podmioty czynności związanej z działalnością Administratora.
  2. Odbiorcami danych (podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora) są m.in.: instalatorzy, partnerzy handlowi, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy windykacyjne, administratorzy IT.
 7. Pliki cookie
  1. Administrator korzysta w plików cookie. Informacje zbierane w ten sposób pozwalają na dostosowanie usług i preferencji Użytkowników korzystających ze stron internetowych Administratora.
  2. Użytkownik może usunąć pliki cookie wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce stron www. Usuniecie, zablokowanie lub ograniczenie plików cookie może spowodować utrudnienia korzystania z serwisu, a nawet uniemożliwić korzystania z niektórych jego opcji.
  3. Szczegółowe postanowienia dotyczące plików cookie zostały określone w Polityce Wykorzystania Plików Cookies.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane były przechowywane w bezpieczny sposób, a dostęp do nich był ograniczony do minimum.
  2. Szanując prawo do prywatności i dbając o bezpieczeństwo danych używamy m.in. bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).
  3. Strony Administratora mogą zawierać odnośniki do innych stron. Administrator zaleca, aby po przejściu na inną stronę zapoznać się z jej polityką prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko stron prowadzonych przez Administratora.
  4. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie. Każda nowa Polityka Prywatności będzie opatrzona datą, od której obowiązuje.

 

Polityka prywatności obowiązuje od 25.05.2018 r.